community

Nội quy học tập

Nội quy học tập

  • Trong mỗi học kì 10 tuần, học sinh phải có điểm chuyên cần từ 70% trở lên thì mới có thể đăng kí học kì tiếp theo.
  • Nếu nghỉ học từ 3 buổi trở lên trong 1 tuần thì học sinh sẽ bị cảnh cáo, bị cảnh cáo từ 3 lần trở lên học sinh sẽ bị buộc thôi học.
  • Mỗi học kì sẽ có 2 bài kiểm tra (giữa kì và cuối kì), điểm trung bình của từng môn học của 2 bài kiểm tra phải từ 50 điểm trở
    lên, điểm trung bình của tất cả các môn phải từ 70 điểm trở lên thì học sinh sẽ được lên lớp. (Ví dụ: Nghe, Viết, Nói tất cả đều được 100 điểm, nhưng Đọc được 49 điểm thì sẽ bị lưu ban)
  • Nếu bị lưu ban liên tiếp 2 lần cùng 1 cấp học, học sinh sẽ không thể đăng kí học kì tiếp theo.